Co je to suchý led?

Suchý led je pevná forma oxidu uhličitého CO2. Suchý led má teplotu přibližně -79 ° C.  Při běžném tlaku a teplotě se změní v plyn (sublimuje), který se rozptýlí ve vzduchu. Suchý led je skutečně suchý, protože neobsahuje vodu. Pro účely tryskání se suchého ledu užívá ve formě granulátu o průměru 3 mm, tzv. pelet.

Tryskání suchým ledem: jak to funguje?

Čištění povrchů suchým ledem je tryskací technologie podobná tryskání pískem, využívá však pevného CO2 (suchého ledu) ve formě pelet. Pelety jsou proudem tlakového vzduchu unášeny tryskou a dopadají na čištěný povrch. Při nárazu pelety sublimují za vzniku plynného oxidu uhličitého.  Kombinací mechanické energie dopadajících pelet a chladu je nečistota oddělena od základního materiálu.

Výhody použití pelet suchého ledu jako tryskacího média:

 1. Velmi nízká teplota pelet suchého ledu (-78 ° C nebo -109 ° C), způsobí, že se kontaminant chladem smrští a zkřehne, což vede k snadnému oddělení kontaminující látky od podkladu.
 2. Pelety suchého ledu při nárazu sublimují a změní se v plyn, což znamená, že k likvidaci zůstávají pouze otryskané původní nečistoty.

Co potřebuji k čištění suchým ledem?

 • Mobilní tryskací zařízení CRYONOMIC typové řady COB nebo COMBI.
 • Adekvátní množství tlakového vzduchu a napájení 220 V ze sítě.
 • Pelety suchého ledu v termoboxu.

Jaké je tryskání suchým ledem v porovnání s jinými metodami?

Výhody tryskání suchého ledu ve srovnání s jinými metodami tryskání pískem či jinými abrazivními materiály jsou:

Úspora času

 • Čištění v produkčním prostředí
 • Krátké nebo žádné zastavení výroby kvůli čištění
 • Rychlá metoda čištění

Výkonný, ale méně agresivní

 • Zachovává základní materiál neporušený
 • Vhodné v potravinářství
 • Suchý led nevede elektřinu

Šetrné k životnímu prostředí

 • Negeneruje žádné další odpady
 • Dekontaminace ani likvidace tryskacího média není třeba

V jakých aplikacích je čištění suchým ledem velmi efektivní?

Díky možnosti čištění na místě a sublimaci tryskacího média je čištění suchým ledem velmi efektivní v následujících odvětvích / aplikacích:

Obecná údržba strojů a výrobních linek

 • čištění řetězových dopravníků
 • čištění dopravníkových systémů
 • renovace tiskových strojů
 • čištění lepicích modulů (papírenský průmysl)
 • odstraňování nátěrů
 • odstranění pryskyřice
 • ovládací panely
 • ventilátory

Výroba plastových výlisků a slévárenství

 • čištění vstřikovacích forem
 • čištění vytlačovacích forem
 • čištění slévárenských forem
 • čištění jaderníků

Potravinářský průmysl

 • čištění nádrží a sil
 • čištění průmyslových pecí
 • čištění forem (pečivo, oplatky…)
 • čištění výrobních linek (čokoláda, kečupy…)

Ostatní

 • dekontaminace radioaktivních znečištění
 • odstraňování azbestu
 • odstraňování graffiti
 • odstraňování epoxidových nátěrových hmot
 • obnova fasád
 • odstraňování sazí po požáru

Jaký je ekonomický přínos čištění suchým ledem?

 • Tryskání suchým ledem umožňuje čištění bez demontáže a přemístění strojů.
 • Snížení doby prostojů zařízení, protože „čištění na místě“ vytváří významnou úsporu času.
 • Čištění suchým ledem je neabrazivní. Životnost strojních součástí, zejména forem se zvyšuje, jsou-li čištěny suchým ledem.
 • Čištění suchým ledem je v mnoha případech rychlejší  než konvenční metody čištění.
 • Čištění suchým ledem nevyžaduje drahou dekontaminaci a likvidaci tryskacího  média.

Co se stane s kontaminantem?

Nečistoty mohou být pevné, kapalné nebo viskózní (barva, usazeniny karbonu, lepidlo, tuk, cukr, inkoust, špína, …). Pevné nečistoty budou po oddělení od podkladu unášeny proudem vzduchu a spadnou blízko místa čištění. Viskózní kapalina nebo kontaminující látky se uvolní a jsou hnány ve směru tryskání. Operátor může uvolněné kapalné a viskózní kontaminanty řídit proudem vzduchu z pistole v určitém směru. Ve zvláštních případech se nečistoty odstraní řízeným způsobem  odsávacím zařízením.

Jak jsou pelety suchého ledu vyráběny?

Pelety suchého ledu jsou vyrobeny z kapalného CO2 uloženého v kryogenním zásobníku. Při expanzi se kapalný CO2 mění v sníh – velmi drobné krystalky suchého ledu. Tento sníh je pístem protlačován deskou extrudéru, jejíž otvory určují rozměr pelet. Zařízení výrobu pelet se nazývá peletizér.

Jak je suchý led být skladován a přepravován?

Pelety suchého ledu jsou skladovány a přepravovány v dobře izolovaných nádobách, tzv. termoboxech. Kvalitní termoboxy omezí odpařování pelet na několik málo procent za den.

Jak se zařízení CRYONOMIC® liší od konkurence?

Tryskací zařízení řady CRYONOMIC® COB je kompaktní jednohadicový stroj, ideální pro intenzivní čištění s vynikající ovladatelností.

 1. Řada COB je jednohadicový systém, ale díky své unikátní konstrukci  je svým výkonem plně srovnatelný s dvouhadicovým systémem.
 2. Tento stroj je určen pro nízké a střední tlaky vzduchu. Poskytuje vysoký čistící výkon s ​​nízkou spotřebou vzduchu.
 3. Díky unikátní konstrukci trysek a dávkování suchého ledu je spotřeba pelet při intenzivním čištění o desítky procent nižší, než u zařízení jiných výrobců.
 4. Malá a ergonomická  tryskací pistole, spolu s koncentrovaným  paprskem,  je ideální pro aplikace s obtížnou dostupností čištěného místa. Pro pistoli je k dispozici široká škála různých trysek. Díky jedinečné koncepci upevnění jsou tyto trysky snadno vyměnitelné.
 5. COB umožňuje nastavení spotřeby suchého ledu a  tlaku vzduchu na ovládacím panelu.
 6. Vzhledem k tomu, že LED osvětlení  čištěného místa je velmi cenný nástroj, mohou být všechny dostupné trysky použity v kombinaci s LED-osvětlením !

Tryskací zařízení řady CRYONOMIC ® COMBI 7 jsou jediná tryskací zařízení umožňující nejvyšší čisticí výkon pro všechny myslitelné aplikace. Jedná se o nejuniverzálnější zařízení na trhu, která mohou být použita jako jednohadicové i  jako dvouhadicové zařízení – zcela podle Vaší aplikace!
Tato tryskací zařízení mohou být použita ve 3 různých sestavách, z nichž každá má specifické užití.
Přesvědčte se sami. Rádi pro Vás zorganizujeme předvedení stroje.

Může tryskáním suchým ledem ochladit základní materiál?

Určité lokální ochlazení povrchu základního materiálu při čištění nastane. Pokles teploty povrchu je závislý na hmotnosti čištěného předmětu, jeho měrné tepelné kapacitě a tepelné vodivosti. Tepelná kapacita proudu pelet suchého ledu a tlakového vzduchu je však velmi malá a proto u většiny čištěných předmětů  dochází k prochlazení pouze relativně tenké povrchové vrstvy.

Mohu použít suchý led na horké nástroje?

Obecně čištění je tryskáním suchým ledem rychlejší a účinnější, je-li základní materiál horký (vyšší teplotní šok). Zkušenosti při čištění horkých forem ukazují, že tryskání suchým ledem a  ochlazení povrchu nezpůsobí žádnou škodu ani změnu struktury materiálu.

Mohu použít dílenský vzduch pro tryskání?

Ano, řada COB je speciálně navržena pro použití s běžným  tlakovým  vzduchem, ale existují určité podmínky, které musí být splněny.

 • Běžně je tlakový vzduch k dispozici v tlaku v 5-7 bar. Tento tlak je zcela dostatečný pro většinu aplikací.
 • Při tlaku 6 bar spotřebují stroje COB 3-5 m³ / min v závislosti na typu trysky.
 • Vzhledem k nízké teplotě pelet musí být tlakový vzduch vysušen. Při použití vlhkého vzduchu dochází k tvorbě ledu (H2O) uvnitř zařízení, což může vést k poruchám dávkovacího zařízení.  Vysušení na tlakový rosný bod 0 °C je ve většině případů dostačující. Sušení na -20 °C je optimální pro déle trvající aplikace.

Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

Jaké jsou bezpečnostní problémy týkající se suchého ledu?

Operátor  by měl mít na sobě, ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle a použít ochranu sluchu.
Operátor si musí být vědom účinku CO2 na lidské tělo.

Je tryskáním suchým ledem hlučné?

Tryskání při tlaku 6 bar lze vytvořit hluk až do 115 dB. Pokud  kvůli zlepšení čisticího výkonu zvyšujeme tlak a množství tryskacího vzduchu, bude zvýšena i hladina hluku. Pro snížení hlukového zatížení je možno pracovat s nižším tlakem vzduchu a aplikovat speciální trysky.

Při práci s tryskacím zařízením je třeba vždy chránit sluch operátora i osob nacházejících se v blízkosti.

Pro určité typy úkonů doporučujeme instalaci tryskacích kabin s vysokou neprůzvučností. Tyto kabiny jsme schopni navrhnout a velmi ekonomicky dodat a instalovat.

Je tryskání v uzavřeném prostoru možné?

V závislosti na nastaveném dávkování množství pelet je při procesu čištění uvolněno 20 kg /hod až 105 kg / hod plynného CO2. To znamená, že provozovatel musí zajistit dostatečné větrání a vhodný přívod čerstvého vzduchu. Koncentrace CO2 v prostoru, kde se nachází operátor při čištění, musí splňovat Nařízení vlády 361/2007 Sb.

Při práci v uzavřeném prostoru je doporučeno použít detektoru CO2 , který detekuje koncentrace CO2 blížící se limitním hodnotám a upozorní vhodným způsobem operátora (zvukový alarm, vypne automaticky tryskací zařízení, uzavře přívod tlakového vzduchu atd.).

Princip a výhody čištění peletami

Pelety suchého ledu o teplotě -78°C jsou tlakovým vzduchem vysokou rychlostí směřovány na znečištěný povrch.

Efekty působení pelet na znečištěný povrch:

 • Teplotní šok – vlivem nízké teploty proudu pelet dochází ke zkřehnutí a smrštění vrstvy znečištění a jejímu snadnějšímu odloučení od základního materiálu.
 • Kinetická energie velmi rychle letících pelet (až 500 m/s) způsobí tříštění a odstranění vrstvy znečištění.
 • Nárazem se pelety přemění na plynný oxid uhličitý, čímž se objem proudu zvětší až 700 krát. Tento proces způsobí, že se póry v čištěném materiálu rozšiřují a jeho odstranění je snazší.

Výhody čištění peletami CO2.

Čištění suchým ledem bylo vyvinuto jako alternativní, k životnímu prostředí naprosto šetrná a rychlá metoda čištění, na rozdíl od tradičních metod, užívajících chemikálie jako rozpouštědla, alkálie, abrazivní nástroje jako kartáče či škrabky, vodu nebo tryskání abrazivními materiály. Při použití tradičních metod vzniká vždy sekundární odpad (znečištěné chemikálie, voda, písek …), jejichž likvidace je obtížná a nákladná.

Systém CRYONOMIC nabízí následující výhody:

 • Je šetrný k životnímu prostředí, odstraňuje silně přilnavé vrstvy znečištěnin bez vzniku druhotného odpadu.
 • Zařízení jsou kompaktní a mnohostranně využitelná. Používají se přímo v objektu, kde má být čištění provedeno.
 • Šetří čas. Výrazně zkracuje dobu čištění tím, že eliminuje potřebu rozebírat a znovu sestavovat strojní části.
 • Je neabrazivní ve srovnání s tryskáním pískem, sodou, ocelovými kuličkami apod.
 • Čištění suchým ledem může být použito i tam, kde voda písek, nebo jiné čistící prostředky nejsou povoleny.

 

Aplikace při čištění strojů a výrobních linek

Stroje:

 • polygrafických stroje a zařízení
 • elektrické rozváděče (i pod napětím)
 • tavící a lepící stroje
 • protlačovací stroje
 • vulkanizační lisy
 • kopírovací stroje
 • stroje na výrobu a potisk netkaných textilií

Výrobní linky:

 • průmyslové pece
 • svářecí automaty
 • zásobníky na cukr
 • jádra forem
 • montážní linky
 • transportní linky

Formy:

 • odlévací hliníkové a ocelové formy
 • vulkanizační formy
 • epoxidové formy
 • pekárenské formy
 • vstřikovací formy na plasty
 • protlačovací formy
 • formy na PUR pěnu
 • formy na PET láhve

Různé:

 • čištění pomocí robotů
 • obnova po požárech
 • odstraňování azbestu
 • odstraňování nátěrů
 • odstranění nukleární dekontaminace
 • elektrické generátory
 • speciální čištění budov
 • čištění turbín

Princip čištění směsí pelet a abraziva

Některá tryskací zařízení CRYONOMIC umožňují po připojení přídavného modulu a použití speciální trysky přimísit do proudu pelet suchého ledu malé množství abrazivního materiálu.

Jako přídavné abrazivum lze použít různé druhy tryskacích médií (korund, balotina, písek …) o velikosti částic od 0,1 mm do 2 mm.

Efekty působení směsí pelet CO2 a abrazivního materiálu na znečištěný povrch:

 • Teplotní šok – nízkou teplotou pelet dochází ke smrštění vrstvy znečištění a jejímu snadnějšímu odloučení od základního materiálu.
 • Kinetická energie velmi rychle letících pelet a zrn abraziva (až 500 m/s) způsobí tříštění a odstranění znečištěn.
 • Nárazem se pelety přemění na plynný kysličník uhličitý, čímž se objem proudu zvětší až 700 krát. Tento proces způsobí, že se póry v čištěném materiálu rozšiřují a jeho odstranění je snazší.
 • Nízká teplota proudu pelet způsobí zkřehnutí nečistot. Potřeba energie k jejich odstranění je poté nižší.
 • Nečistoty (převážně anorganického původu), které snížením teploty nezkřehnou, jsou otryskány působením přídavného abrazivního materiálu.

Výhody čištění směsí pelet CO2 a abrazivního materiálu.

 • Spojuje výhody aplikace suchého ledu a abrazivního otryskání
 • Umožňuje vmísit kontrolované množství granulátu abraziva do proudu suchého ledu
 • Ekologické: výrazně snižuje spotřebu aplikované abrazivního granulátu ve srovnání s konvenčním tryskáním (produkuje tedy méně sekundárního odpadu)

Typické aplikace:

 • odstranění rzi a okují
 • jemný úběr vrstvy základního materiálu
 • odstranění vysoce přilnavých vrstev (např. gumoasfalt)
 • renovace autoveteránů
 • šetrné čištění silně zkorodovaných nástrojů a dílů
 • renovace povrchu kamenných reliéfů
 • renovace dřevěných povrchů